Ata PT

Lic. Personlig Tränare och Lic. KostrådgivareAllmänna villkor, köp- och betalningsvillkor


Genom att boka hos Ata PT accepterar du och godkänner dessa villkor.1. Allmänt

1.1 Ata PT Online bedriver träningsverksamhet i form av enskild firma, i fortsättningen benämns verksamheten "Ata PT". Du/ni (Kunden) bokar via formuläret på atapt.se (Webbplats) enligt instruktionerna och betalar via faktura i god tid innan du/ni erhåller tjänsterna från Ata PT. Tjänsterna hos Ata PT innebär tränings- och kostprogram. Alternativt att Kunden betalar via digitala hälsoföretagen Actiway/Epassi Sweden AB, epassi och minfriskvård, samt Wellnet/Söderberg & Partners Förmåner AB.

 

1.2 Utöver Ata PT:s tjänster finns det produkter att köpa, dessa produkter kan erhållas endast efter genomförd/mottagen betalning.

 

1.3 18 års åldersgräns gäller för Kunden som tränar med Ata PT, med målsmans skriftliga medgivande och betalningsansvar kan du som fyllt 16 år träna med Ata PT.

 

1.4 Ata PT kan när som helst ändra innehållet på Webbplatsen utan att meddela eller inhämta godkännande. 

 

1.5 Ata PT reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar eller felaktig information avseende en varas lagerstatus. Ata PT har rätt att korrigera sådana eventuella fel, samt att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så förbehåller sig Ata PT rätten att ta bort produkten från Kundens order. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanterat återge varans exakta utseende, funktioner eller ursprung.

 

1.6 Ata PT ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

 

2. Ansvar, medicinskt ansvar, och hälsotillstånd

2.1 Ata PT har inga läkarkunskaper och inga medicinska råd ges. Om Kunden är osäker på huruvida eller när denne kan börja träna igen efter en förkylning, skada eller sjukdom ansvarar Kunden själv för att kontakta läkare. Läkare, sjukgymnast/fysioterapeut, naprapat, dietist eller annan vårdgivares eller specialists råd eller behandling gäller alltid i första hand. Ata PT ansvarar ej för eventuella medicinska problem eller skador. 

 

2.2 Ata PT utformar träningsprogram och kostupplägg för att Kunden ska få förutsättningar att kunna nå sina mål eller få motivation till att träna och upprätthålla bättre kostvanor. Kunden ansvar själv för utförandet av övningarna och kostupplägget. Ata PT ansvarar inte under några omständigheter för någon form av skada, direkt eller indirekt, orsakad av din träning, användande eller oförmågan att använda tjänsterna från Ata PT. Friskrivningarna i dessa allmänna villkor gäller om inte annat följer av tvingande lagstiftning.

 

2.3 Om Kunden lider av ätstörningar, har skador och sjukdomar, eller om denne är gravid ska inte Kunden nyttja tjänsterna hos Ata PT. Det är dock Kundens ansvar att avstå från det som kan påverka denne negativt.

 

2.4 Ata PT råder Kunden att ha en egen försäkring, olycksfallsförsäkring, och/eller sjukförsäkring. Kundens träning sker på egen risk och denne bör ha en försäkring som gäller om en olycka skulle ske.

 

2.5 Ata PT ansvarar inte under några omständigheter för eventuella allergier eller besvär som Kunden kan få av att följa kostupplägg eller kostprogram. Även om Kunden meddelat om eventuella allergier eller besvär är det alltid Kundens ansvar att se till att inte få i sig sådant som kan orsaka allergiska reaktioner eller besvär.

 

2.6 Om Kunden har speciell diet eller avstår från att äta vissa saker är det Kundens ansvar att själv eliminera detta från eventuella kostupplägg och kostprogram. Ata PT behöver inte anpassa eventuella kostupplägg och kostprogram enligt Kundens specialkost eller diet.

 

2.7 Kunden ska vara införstådd i att Ata PT är lic. kostrådgivare och INTE kock eller dietist, exempelvis recept på maträtter eller exakta näringsinnehåll avseende produkter kan inte krävas.

 

3. Resultat

3.1 Ata PT rekommenderar kostupplägg och träningsprogram som är baserad på den utbildning han har erhållit, detta garanterar dock inte att Kunden kommer uppfylla sina mål eller önskemål. Om Kunden följer rekommendationerna fullt ut kommer denne sannolikt få resultat, det är Kunden som ska se till att kostrekommendationerna följs och att träningspassen blir av. 

 

3.2 Kunden ska vara införstådd i att alla människor reagerar på olika sätt avseende träning och kost, Kunden bör därför inte jämföra sig med andra.

 

3.3 Bilder på maträtter som Ata PT lägger ut eller skickar till Kunden behöver inte överensstämma med resultatet av Kundens egen mattillagning.

 

4. Avtal, avtalsperiod och beställning

4.1 För att kunna boka eller göra ett köp måste Kunden acceptera villkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder sig Kunden att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter. 

 

4.2 Kunden bör boka den träningsperiod som möjliggör genomförandet. Betalningen sker i förskott och Kunden ansvarar själv för att nyttja sin träningsperiod. Vid tjänster som har uppföljning kan Kunden rapportera en gång i veckan och få feedback på den genomförda kost- och träningsprogrammen, Kunden ansvarar själv för att göra det och kommer inte få påminnelse om detta. Feedbacken Kunden får är baserad på den information som lämnats.

 

4.3 Startdatumet för träningsperioden är rullande, det innebär att den kommer löpa på oavsett om Kunden nyttjar kost- och träningsprogrammen eller inte. Inga pengar återbetalas. Kunden har rätt att pausa träningsperioden vid 1 tillfälle (max 7 dagar) vid exempelvis sjukdom och då förlängs träningsperioden med lika många dagar. Om Kunden vill pausa träningsperioden under längre tid krävs läkarintyg.

 

4.4 Tjänsterna som Kunden köper är avsedda för endast en person, om ni är fler som vill nyttja tjänster ska var och en köpa tjänsterna separat. Möjligheten till paketpris finns efter överenskommelse.

 

4.5 Vid köp av digitalt presentkort erhåller Kunden en unik kod som skall inlösas vid användning. Giltighetstiden för presentkorten är 2 år från och med datumet då inbetalningen inkommit till Ata PT. Kunden behöver inte uppge vem som ska erhålla presentkortet, den kommer att skickas till Kundens e-post, det är dock viktigt att den löses in inom giltighetstiden. Presentkortet kan delas upp under giltighetstiden men kan endast användas av samma person som har löst in presentkortet första gången.  

 

4.6 Endast ett erbjudande per tjänst kan användas och olika erbjudande kan ej kombineras. 

 

4.7 Ata PT är friskvårdspartner till det digitala hälsoföretaget Actiway/ Epassi Sweden AB som erbjuder ett system för betalning för hälsoförmåner, beställningar via Actiway/Epassi Sweden AB ska vara i linje med både Ata PT och Actiways/ Epassi Sweden AB villkor. 

 

4.8 Ata PT är friskvårdspartner till det digitala hälsoföretaget epassi och minfriskvård som erbjuder ett system för betalning för hälsoförmåner, beställningar via epassi och minfriskvård ska vara i linje med både Ata PT och epassi och minfriskvårds villkor. 

 

4.9 Ata PT är friskvårdspartner till det digitala hälsoföretaget Wellnet/Söderberg & Partners Förmåner AB som erbjuder ett system för betalning för hälsoförmåner, beställningar via Wellnet/Söderberg & Partners Förmåner AB ska vara i linje med både Ata PT och Wellnet/Söderberg & Partners Förmåner AB villkor. 

 

5. Priser, avgifter och betalning

5.1 Vid beställning av tjänster via Webbplatsen eller på annat sätt gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings-, faktura- och fraktavgifter, som anges separat.

 

5.2 Avseende tjänster som gäller företag/personal gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är exklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings-, faktura- och fraktavgifter, som anges separat.

 

5.3 Vid beställning av produkter via Webbplatsen eller på annat sätt gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings-, faktura och fraktavgifter, som anges separat.

 

6. Betalningsvillkor, ångerrätt, retur och reklamation

6.1 Betalningsalternativet som erbjuds är fakturabetalning där hela beloppet ska vara Ata PT tillhanda inom 14 dagar. Tjänsterna erhålls endast efter att betalningen inkommit till Ata PT. Om Kunden önskar erhålla tjänsterna innan 14 dagar kan detta endast ske först när betalningen är Ata PT tillhanda.

 

6.2 Kunden har rätt att ångra sig inom 14 dagar från att denne genomfört bokningen. Rätten att ångra sin bokning eller köp gäller enbart om inte tjänsten börjat användas eller Ata PT har utformat programmet. Meddelande om utövande av ångerrätten ska skickas via e-post till kontakt@atapt.se så snart som möjligt. Eventuell inbetalning betalas tillbaka inom 30 dagar. Utebliven betalning godtas ej, det är viktigt att Kunden meddelar att denne ångrat sig via e-post. 

 

6.3 Genom att Kunden accepterar villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för bokade tjänster där förberedelsen för utformningen av tjänsten påbörjats.

 

6.4 Avseende produkter har Kunden rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton 14 dagar från det att varan mottagits. Om Kunden kan påvisa att det är fabrikationsfel på produkten kan Kunden få en ny vara om så önskas, däremot gäller inte detta vid förslitningsskador.

 

6.5 Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att Kunden har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras.

 

6.6 Ångerrätt gäller inte på presentkort. Presentkortet går inte att byta mot kontanter., kan inte heller användas för att betala fraktavgifter.

 

6.7 Betalning kan göras via Actiway, epassi, minfriskvård eller Wellnet om så önskas. Detta kan endast göras via dessa hälsoföretags egna webbplatser.

 

6.8 Kunden betalar alltid returfrakten. För återbetalning ska Kunden ange postgiro-, bankgiro-, personkonto- eller bankkontonummer.

 

6.9 Reklamationsrätten avser varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Om Kunden önskar göra gällande fel i beställd vara ska denne kontakta Ata PT via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen snarast möjligt efter att felet upptäckts. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Vid reklamationsärende förbehåller sig Ata PT att det kan ta lite tid då leverantören av produkten är den som beslutar om godkännande av ärendet.

 

6.10 Fakturaavgift med 50 SEK inklusive moms för privatpersoner och 45 SEK exklusive moms för företag tillkommer vid betalning via faktura.

 

7. Frakt och Leverans

7.1 Frakt betalas alltid av Kunden om inget annat anges, priserna inkluderar inte fraktavgiften, fraktavgiften anges separat. Presentkort kan ej användas för att betala fraktavgiften.

 

7.2 Leveranssätt för alla tjänster och program sker via e-post. För produkter gäller post där Kunden betalar för frakten.

 

7.3 Leveranstiden beror på när betalningen mottages, 1-3 dagar efter mottagen betalning skickas varan med post. Ata PT tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget. Om Kunden upptäcker skador på paketet skall denne omedelbart anmäla detta till postkontoret eller annan transportör och göra en skadeanmälan. Skadat paket bör inte hämtas ut.

 

7.4 Om Kunden inte hämtar ut sin försändelse innan det går i retur till oss (vanligtvis efter 14 dagar), faktureras Kunden 250 kr för vårt arbete med hantering av ordern.

 

7.5 Vid köp överstigande 800 kr bjuder vi på fraktkostnaden.

 

8. Användning av tjänsterna och material

8.1 Användning av tjänsterna avser endast privat bruk. Kunden får inte använda tjänsterna som erbjuds av Ata PT på så sätt som innebär att Ata PT eller annan drabbas av skada eller olägenhet. Kunden får inte bryta mot svensk lagstiftning och genom att boka förbinder sig Kunden till att följa reglerna. Kunden ansvarar själv för att kontrollera e-post inkorgen för skräppost ifall e-post från Ata PT har hamnat där, om Kunden inte hör från Ata PT inom förväntad tid är det Kundens ansvar att omedelbart kontakta Ata PT.

 

8.2 Allt material som förekommer på Webbplatsen och/eller erhålls från Ata PT omfattas av Upphovsrättslagen. Det är inte tillåtet att kopiera, publicera eller på annat sätt sprida vidare, överföra eller sälja information, produkter eller tjänster som utgör en del av Webbplatsen och/eller Ata PT:s verksamhet. 

 

9. Avtalsbrott

9.1 Ata PT har rätt att utan föregående meddelande avsluta avtalsperioden tidigare till följd av avtalsbrott, om bryter mot någon punkt i dessa allmänna villkor eller om Ata PT har skäl att anta att så är fallet. Kunden får inte sprida kostupplägg, träningsprogram eller träningsupplägg vidare via sociala medier, hemsida, blogg, mejl, pappersutskrift eller på annat sätt.

 

10. Personuppgifter

10.1 Kunden ansvarar för att lämna korrekta uppgifter om sig själv, exempelvis ålder, kontaktuppgifter osv. Genom att boka förbinder sig Kunden samtidigt till att lämna korrekta uppgifter. Om Kunden byter e-postadress ansvarar denne själv för att också meddela Ata PT om detta så att denne inte går miste om viktig information. 

 

10.2 Genom att boka samtycker Kunden till att Ata PT kan använda dennes personuppgifter för att skicka information, erbjudanden eller reklam till Kunden från Ata PT eller samarbetspartner. Personuppgifterna sprids ej vidare till tredje part och hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen eller allmänna dataskyddsförordningen.

 

10.3 De uppgifter vi behandlar om Kunden är namn, adress, e-postadress, kön, födelsedatum, telefonnummer, köphistorik, produktval, kundnummer, ordernummer, samt Kundens kommunikation med oss.

 

10.4 Kundens personuppgifter hanteras avseende dennes bokning och köp, samt för att identifiera Kunden och bekräfta att ålderskravet är uppfylld för att köpa tjänsterna hos Ata PT. Kundens personuppgifter används för fakturering och betalningskvittens. 

 

10.5 Kundens personuppgifter sparas i syfta att uppfylla samtliga rättsliga förpliktelser så länge detta krävs enligt gällande lagstiftning.

 

10.6 Kundens personuppgifter samlas genom den information som vi får från Kunden, de personuppgifter som vi kräver från Kunden är nödvändiga för att genomföra köpen. 

 

11. Tävlingar

11.1 Ata PT lägger ut tävlingar med jämna mellanrum på Instagram, Facebook eller på hemsidan. Tävlingarna är inte på något sätt sponsrade, administrerade eller organiserade av Instagram eller Facebook.

 

11.2 Tävlingar där vinsten är presentkort är skattefria och kan inte heller bytas ut mot kontanter. Presentkort som delas ut som vinst i tävlingar gäller enbart vid köp av tjänster och inte vid köp av andra produkter.

 

11.3 Vinster från tävlingar kan inte bytas ut mot kontanter.

 

12. Tvist

12.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Ata PT.

 

12.2 Vid tvist avseende villkoren, användningen av tjänsterna, eller produkter som inte kan lösas i samförstånd med Ata PT skall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten.

Du handlar väl hos